Učební obor

Strojní a automobilový mechanik

Tříletý učební obor ukončený výučním listem Uplatnění absolventů: mechanik, svářeč, zámečník

Obor vzdělávání
23-51-H/01 Strojní mechanik
Způsob ukončení studia
závěrečná zkouška
Stupeň poskytovaného vzdělání
středoškolské s výučním listem
Délka studia
3 roky
Forma vzdělání
denní studium
Krajská stipendia
obor vzdělání je podporován krajským stipendiem
Svářečský kurz
základní kurzy svařování

Co říkají naši absolventi

Profil absolventa


„Absolvent je schopen po ukončení studia samostatně udržovat a opravovat stroje a zařízení i funkční celky, provádět demontáže, kontroly a opravy strojních částí a jejich montáže, funkční kontroly po provedené opravě, základní ruční a strojní operace při zhotovování dílů, rozpojování, spojování a opravách strojních částí a jednoduché elektrotechnické práce přímo související s opravou příslušného zařízení, provádět údržbu, zjišťování závad, opravovat, seřizovat a přezkušovat univerzální a speciální stroje a zařízení, jejich příslušenství, používat speciální vybavení a mechanizované nářadí. Absolvent získá odbornou připravenost pro svařování kovů plamenem a řezání kyslíkem a odbornou připravenost pro svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře v rozsahu příslušného základního kurzu pro tento druh svařování.“

Uplatnění absolventa


„Absolvent je připraven zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich údržbu, diagnostikovat jejich závady a provádět opravy. Absolventi se mohou uplatnit v povoláních svářeč, provozní zámečník a montér a strojní zámečník. Mohou také najít uplatnění v typových pozicích jako stavební zámečník, zámečník zemědělských strojů, důlní zámečník, zámečník kolejových konstrukcí a vozidel.“

Pro absolventy


„Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru, pro absolventy tříletých učebních oborů, Podnikání (64-41-L/524), který je rovněž ve vzdělávací nabídce školy.“

Co dále potřebuješ vědět?

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání

Obecné podmínky pro přijímání žáků ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střením, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění. Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče s ukončenou povinnou školní docházkou, zdravotně způsobilého a s odpovídajícím prospěchem za první pololetí posledního ročníku základní školy. Ředitel školy stanovuje jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče pro daný obor vzdělání přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení pro daný školní rok a zveřejní je nejpozději do konce března.

Zdravotní podmínky, které musí uchazeč splňovat, musí být v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání v platném znění.

Způsob ukončování vzdělávání

Způsob ukončování vzdělávání

Vzdělávání v oboru Strojní automobilový mechanik je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá z teoretické a praktické zkoušky z odborných předmětů a získáním výučního listu. Závěrečná zkouška se organizuje podle platných předpisů MŠMT (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem v platném znění).

ŠVP Strojní a automobilový mechanik

ŠVP Strojní a automobilový mechanik

Základní ŠVP oboru k dispozici zde

Celý ŠVP je k dispozici na sekretariátu školy.

Jak to u nás vypadá?

Máte na nás dotaz?

Zanechte nám kontakt a my se ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×