Pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami

Opravářské práce

Tříletý učební obor ukončený výučním listem. Uplatnění absolventů: obsluha strojů pro obrábění kovů

Obor vzdělávání
41-55-E/01 Opravářské práce
Způsob ukončení studia
závěrečná zkouška
Stupeň poskytovaného vzdělání
středoškolské s výučním listem
Délka studia
3 roky
Forma vzdělání
denní studium

Co říkají naši absolventi

Profil absolventa


„Na základě obecných pokynů a znalostí výrobních technologií, v souladu s předpisy ochrany zdraví, bezpečnosti a hygieny práce a protipožární ochrany, v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a při dodržování principu efektivního hospodaření s materiálem, energií a zařízením vykonává absolvent níže uvedené činnosti: Absolvent je schopen vykonávat základní montážní a údržbářské práce a je schopen při jednoduchých operacích obsluhovat seřízené konvenční obráběcí stroje. Příprava vytváří též předpoklady pro to, aby absolvent po příslušné praxi mohl samostatně provádět základní opravářské práce. Absolvent musí umět vyrábět a montovat podle technických montážních náčrtků a schémat, číst jednoduché výrobní a montážní výkresy, používat technické normy a tabulky, volit pracovní a upínací nářadí, měřidla; přípravky a zařízení, hospodárně je používat a ošetřovat.“

Uplatnění absolventa


„Učební obor Opravářské práce připravuje žáka na výkon stanoveného okruhu pracovních činností - na výkon montážních prací, obsluhu seřízených obráběcích strojů, opravy a obsluhu zemědělských stroj, zejména na měření a veškeré základní operace při ručním zpracování kovů, sestavování a spojováni jednotlivých strojních součástí a celků, práce podle náčrtů a výkresů, obsluhu základních strojů pro strojní obrábění kovů, obsluhu a údržbu zemědělských strojů a zařízení v zemědělství.“

Pro absolventy


„Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru, pro absolventy tříletých učebních oborů, Podnikání (64-41-L/524), který je rovněž ve vzdělávací nabídce školy.“

Co dále potřebuješ vědět?

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání

Obecné podmínky pro přijímání žáků ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střením, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění. Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče s ukončenou povinnou školní docházkou, zdravotně způsobilého a s odpovídajícím prospěchem za první pololetí posledního ročníku základní školy. Ředitel školy stanovuje jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče pro daný obor vzdělání přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení pro daný školní rok a zveřejní je nejpozději do konce března.

Zdravotní podmínky, které musí uchazeč splňovat, musí být v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání v platném znění.

Způsob ukončování vzdělávání

Způsob ukončování vzdělávání

Vzdělávání v oboru Opravářské práce je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá z teoretické a praktické zkoušky z odborných předmětů a získáním výučního listu. Závěrečná zkouška se organizuje podle platných předpisů MŠMT (zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon v platném znění a vyhláška č. 47/2005 Sb. v platném znění o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem v platném znění).

ŠVP oboru Opravářské práce

ŠVP oboru Opravářské práce

Základní ŠVP oboru k dispozici zde

Celý ŠVP je k dispozici na sekretariátu školy.

Jak to u nás vypadá?

Máte na nás dotaz?

Zanechte nám kontakt a my se ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×