Proč si vybrat ke studiu Střední odbornou školu a Základní školu, Město Albrechtice

Střední odborná škola a Základní škola ve Městě Albrechticích je škola s dlouholetou tradicí. Profilace školy se orientuje skladbou oborů do oblasti technického vzdělávání, služeb, krajinotvorby a celoživotního vzdĕlávání. Od 1. 7. 2017 se stala součástí školy Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2.

Škola je zařazena do Trvalé vzdĕlávací základny MZe ČR a je akreditovaným vzdělávacím subjektem MZe ČR. V oblasti celoživotního vzdělávání je škola velmi aktivní, získala autorizace pro konání profesních kvalifikací povolání Zámečník, Zahradník a Kuchař a již od roku 2008 každoročně absolventi profesních kvalifikací z řad veřejnosti ukončují studium závěrečnou zkouškou a získávají výuční list. Významným prvkem v činnosti školy je také činnost Svářečské školy 13/117, která zajišťuje svářečské kurzy nejen pro žáky školy, ale také pro zaměstnance firem se strojírenskou výrobou nebo pro zájemce prostřednictvím Úřadu práce. Touto formou se škola snaží přispívat ke snižování nezaměstnanosti a rozvoji venkovských oblastí Osoblažska a Krnovska.

Nabídka studijního programu školy umožňuje studium všem žákům s ohledem na prospĕch ze základní školy viz informace o studijní nabídce. Žákům s výborným prospĕchem je doporučeno studium studijního oboru zakončené maturitní zkouškou. Žáci s průmĕrným prospĕchem si mohou vybrat z nabídky učebních oborů. Pokud tito žáci úspĕšnĕ absolvují závĕrečnou zkoušku, mohou pokračovat v denním nástavbovém studiu a získat maturitu.

Žáci, kteří získají maturitu, mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách.

Odborná příprava žáků probíhá ve spolupráci s významnými zaměstnavateli Krnovska: Bosch Termotechnika, s.r.o., Jan BACHO, strojírenská výroba, Kofola a.s., Krnovské opravny a strojírny s.r.o., Zemědělský podnik a.s. M. Albrechtice.

V průběhu studia škola umožňuje žákům technických oborů absolvovat kurz řízení motorových vozidel třídy C, B a T a základní kurzy svařování: - svařování v ochranné atmosféře CO2 (ZK 135 1 1.1), - svařování plamenem (ZP 311 1 1.1), - řezání kyslíkem (ZP 311 2 1.1), - svařování MMA (ZK 111 1.1), - přezkoušení z bezpečnostních ustanovení pro svařování.

Žáci gastro oborů mohou v průbĕhu studia absolvovat barmanský kurz, baristický kurz, kurz základů molekulární kuchyně, kurz studené kuchynĕ nebo kurz vyřezávání ovoce a zeleniny.

Žáci nástavbového studia mohou získat státní zkoušku z obchodní korespondence, certifikát ECDL.

Škola také nabízí možnost zkrácené formy studia všech oborů.

Studium všech oborů je bezplatné. Osobní ochranné prostředky obdrží žáci zdarma. Učebnice a pomůcky pro teoretické vyučování si žáci pořizují z vlastních prostředků, žákům se speciálními vzdělávacími potřebami poskytuje škola učebnice zdarma. V rámci mezinárodní spolupráce škola dlouhodobě aktivně spolupracuje se Střední školou v Prudniku. V roce 2016 získala škola za aktivity v mezinárodní spolupráci CZ-PL 2007-2013 ocenění Euroregionu Praděd.

Škola se aktivně zapojuje do následujících rozvojových programů: